PRZEBUDOWA - ULICA MŁODOŚCI:

Przebudowa polegała na wykonaniu odcinka ulicy o długości 120 mb (o nawierzchni gruntowej).
Na podbudowie z kruszywa łamanego wykonano nawierzchnię z kostki betonowej brukowej
o szerokości 4,5 m ograniczonej krawężnikami. Odwodnienie przedmiotowej ulicu odbywać

się będzie powierzchniowo z odprowadzeniem wód opadowych na pobocza.
Ogólna powierzchnia wykonanej nawierzchni wyniosła 552 m².

Przebudowa_ul._Młodości_3.JPG

Przebudowa_ul._Młodości_3.JPG

Przebudowa_ul._Młodości_2.JPG

Przebudowa_ul._Młodości_2.JPG

Przebudowa_ul._Młodości_1.JPG

Przebudowa_ul._Młodości_1.JPG