top of page

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Nowa „Mewa” powstała na terenie komunalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Brody. Obiekt charakteryzuje się wysoką efektywnością oczyszczania (przepustowość 1060 m³ ścieków na dobę), co zapewnia oczyszczanie ścieków do poziomu wymogów określonych przepisami prawa. Inwestycja objęła także rozbudowę kanalizacji sanitarnej o długości blisko 11 kilometrów pomiędzy oczyszczalnią a miejscowościami Brody-Parcele, Pomiechowo i  Pomiechówek. Powstała również sieć wodociągowa o długości 180 m w miejscowości Brody-Parcele.

 

Celem projektu jest poprawa jakości wód i ich ochrona przed zanieczyszczeniami na obszarze aglomeracji Pomiechówek oraz w zlewni rzek Narwi, Wkry i pośrednio Wisły. W ramach planowanej inwestycji zainstalowany został m.in.   innowacyjny system napowietrzania drobnopęcherzykowego w reaktorach biologicznych, punkt zlewny ścieków dowożonych z nowoczesnym systemem rejestracji oraz biofiltr – specjalne urządzenie do biologicznego oczyszczania powietrza.

 

Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa kanalizacji jest kontynuacją realizacji strategicznego działania gminy w zakresie infrastruktury komunalnej służącej poprawie ochrony środowiska. Zastosowanie nowoczesnych technologii wpłynie korzystnie na poprawę jakości wód powierzchniowych, przyniesie wymierne korzyści dla mieszkańców gminy, a także zwiększy atrakcyjność turystyczną tej części Mazowsza.

 

Tytuł projektu:  Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku, Brodach-Parcelach i Brodach oraz wodociągu w Brodach-Parcelach, gmina Pomiechówek

Całkowita wartość projektu:  16  062  473,90 zł

Kwota dofinansowania:  11  658  143,56 zł

Beneficjent:  Gmina Pomiechówek

bottom of page