Komunalny Zakład Budżetowy zwany dalej Zakładem jest zakładem budżetowym Gminy Pomiechówek i działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157; poz. 1240 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do niej,

3) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236),

4) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.),

5) uchwały Nr XII/127/03 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 26 listopada 2003 r.

6) niniejszego statutu.

O nas

Komunalny Zakład Budżetowy powołany Uchwałą nr. XII/127/03 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26.02.2003r., rozpoczął swą działalność 01.01.2004 r.Głównym przedmiotem działalności Zakładu jest prowadzenie w imieniu Gminy zadań związanych z zaspokojeniem potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pomiechówek. Komunalny Zakład Budżetowy w Pomiechówku w zakresie odprowadzania ścieków z terenu Gminy Pomiechówek sprawuje nadzór nad eksploatacją oczyszczalni ścieków „MEWA” i przepompownią na ulicy Harcerskiej i Warszawskiej.Całkowita sieć wodociągowa w gminie Pomiechówek eksploatowana przez Komunalny Zakład Budżetowy wynosi 118 km.

© 2014 Komunalny Zakład Budżetowy w Pomiechówku

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now